Nowe Miasto Lubawskie: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, siatek chirurgicznych i produktów farmaceutycznych
Numer ogłoszenia: 178961 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 056 4742357, 4724100, 4724108, faks 056 4742358.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, siatek chirurgicznych i produktów farmaceutycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, siatek chirurgicznych i produktów farmaceutycznych w ilościach szczegółowo określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.11-1, 33.14.11.12-8, 33.14.11.13-4, 33.14.11.14-2, 33.14.11.15-9, 33.14.11.16-6, 33.14.11.19-7, 18.42.43.00-0, 33.14.14.20-0, 33.14.00.00-3, 33.14.16.21-9, 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.6 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Grupa 1 - 17 1.Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT - zmiana cen jednostkowych materiałów objętych umową dotyczy wyłącznie ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 2.W przypadku, o którym mowa w ust.1 zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 3.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Grupa 18 - 20 1.Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu przedmiot umowy w cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2.Ceny jednostkowe, o których mowa w ust.1 mogą ulec zmianie jedynie w przypadkach niezależnych od Sprzedającego tj. w przypadku zmiany cen urzędowych lub zmiany stawki podatku VAT przy czym ewentualny wzrost lub obniżka cen będą następowały o taki sam procent jaki wynika z niezależnej od Sprzedającego zmiany, bez procentowego zwiększania lub zmniejszania przysługującej Sprzedającemu marży. 3.Zmiany cen, o których mowa w ust.2 wymagają udokumentowania przez Sprzedającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10, w sekretariacie Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie