Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

I.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,

  • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.
5. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

II. Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w obecności kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

III. .Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie  wniosku pisemnego (załącznik nr 1) złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Wniosek można pobrać:

  • w sekretariacie Oddziału Szpitala, w którym pacjent przebywa /przebywał/,

  • w sekretariacie Dyrekcji Szpitala,

  • w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

  • na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

3. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z Koordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.
4. Umożliwienie wglądu do dokumentacji archiwalnej będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce proszę ustalić z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej osobiście lub w rozmowie telefonicznej tel.(56 4724147).
5. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego  składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (załącznik nr 1 do procedury).
6. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy we wniosku o wydanie dokumentacji zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wpisać dane osoby upoważnionej.
7. Wnioski można składać w miejscach ich pobrania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.
8. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru (załącznik nr 1).
IV. Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE KOPII/ODPISU/WYCIĄGU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(wersja PDF)

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE KOPII/ODPISU/WYCIĄGU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(wersja DOC)