KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie NFZ oraz jednostki uczestniczące w procesie leczniczym (diagnostycznym).

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim reprezentowany przez DyrektoraBogumiła Kurowskiego, Nowe Miasto Lubawskie , ul. Mickiewicza 10;
 2. Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest:

– ochrona mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Szpitala oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;

– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 1. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii);
 2. Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi w budynkach Monitoring Wizyjny wyznaczonych pomieszczeń. Ponadto Monitoring Wizyjny na zewnątrz prowadzony jest wokół budynku „B” oddziału chirurgicznego
 3. Dane osobowe (w postaci Monitoringu Wizyjnego) przetwarzane są na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),
 5. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. 2018 poz.917 z późn.zm.)
 6. Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres do 14 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub administrator danych osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu;
 7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl
 8. Odbiorcami zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego mogą być uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 9. Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 10. W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę oraz potwierdzenia tożsamości, administrator danych osobowych może poprosić o dodatkowe informacje;
 11. Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania;
 12. Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach;
 13. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

  INFORMACJI SKARG I Zażaleń

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:

  ■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

  ■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Podanie przez Pana/ią danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania.

  Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.

  Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  DLA KONTRAHENTÓW

  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W SZPITALU POWIATOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją.

  Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

  Podanie danych osobowych może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.

  Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie w/w praw.

  Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla nagrywania rozmów telefonicznych

  1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

  3. Nagrywanie rozmów telefonicznych w celu udzielania pacjentowi porady lekarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadnione jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013r.

  4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane są w centrali telefonicznej w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, co najmniej rok czasu. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

  5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Polityka cookie Przez używanie strony szpitalnml.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania tej strony. Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas, gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Do czego używamy ciasteczek? Strona szpitalnml.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować dostępne treści do Twoich oczekiwań i zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? Na szpitalnml.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. Rodzaje ciasteczek używanych na szpitalnml.pl konieczne do działania strony poprawiające wydajność poprawiające funkcjonalność Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? Nie, korzystając z tej strony nie otrzymasz ciasteczek pochodzących od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć? Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając pomocy lub instrukcji obsługi danej przeglądarki.

Zamknij