Zatrudnimy geriatrę

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni geriatrę do pracy w szpitalu.

Szczegółowe warunki pracy i płacy do uzgodnienia z dyrektorem szpitala.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

adres e-mail: zoznowemiasto@wp.pl

Dyrektor Bogumił Kurowski tel. 607655030

sekretariat dyrektora tel. 564742357 lub 564724162

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.Administrator danych i kontakt do niego: Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 56 4724162 Kontakt do inspektora ochrony danych: pod numerem tel. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl, Cel przetwarzania danych: w związku z zatrudnieniem na stanowisko pracy w Szpitalu Powiatowym. Informacje o odbiorcach danych: Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Uprawnienia:- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

print