KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie NFZ oraz jednostki uczestniczące w procesie leczniczym (diagnostycznym).

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim reprezentowany przez DyrektoraBogumiła Kurowskiego, Nowe Miasto Lubawskie , ul. Mickiewicza 10;
 2. Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest:

– ochrona mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Szpitala oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;

– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 1. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii);
 2. Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi w budynkach Monitoring Wizyjny wyznaczonych pomieszczeń. Ponadto Monitoring Wizyjny na zewnątrz prowadzony jest wokół budynku „B” oddziału chirurgicznego
 3. Dane osobowe (w postaci Monitoringu Wizyjnego) przetwarzane są na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),
 5. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. 2018 poz.917 z późn.zm.)
 6. Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres do 14 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub administrator danych osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu;
 7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl
 8. Odbiorcami zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego mogą być uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 9. Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 10. W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę oraz potwierdzenia tożsamości, administrator danych osobowych może poprosić o dodatkowe informacje;
 11. Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania;
 12. Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach;
 13. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

  INFORMACJI SKARG I Zażaleń

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

  2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:

  ■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

  ■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Podanie przez Pana/ią danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania.

  Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.

  Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  DLA KONTRAHENTÓW

  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W SZPITALU POWIATOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor,

  2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym możliwy jest pod numerem tel. nr. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl,

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją.

  Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

  Podanie danych osobowych może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.

  Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie w/w praw.

  Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia

print