Zarząd Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o uchwałę Zarządu nr 2/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. o godzinie 16.00 (I termin), 16.30 (II termin) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań

8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu

9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Komitetu i do Komisji Rewizyjnej

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej

11. Przeprowadzenie wyborów zgodnie ze Statutem

12. Dyskusja

13. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej

15. Podjęcie uchwały aktualizującej statut zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

16. Dyskusja

17. Przedstawienie wniosków

18. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący

Komitetu Rozbudowy Szpitala

Romuald Koszewski

print