DLA PACJENTA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18:00 do godz. 8:00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Zastrzyki wykonywane są w godzinach 18:00 do godz. 20:00 oraz podczas dyżuru całodobowego od 8:00 do 10:00

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:

 • pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • pacjent ma istotne obawy, sugerujące że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan jego zdrowia.

Pacjent, który z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie może osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo poprosić o wizytę domową.

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, świadczoną w wybranej przez pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).

 Telefon: 56 47 24 117

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

I.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,

 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.
5. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, a także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

II. Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w obecności kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skan).

4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

5. Na informatycznym nośniku danych

III. .Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie  wniosku pisemnego (wzór stanowi załącznik nr 1) złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, wniosku złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Wniosek można pobrać:

 • w sekretariacie Oddziału Szpitala, w którym pacjent przebywa /przebywał/,

 • w sekretariacie Dyrekcji Szpitala,

 • w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

 • na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

3. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z Koordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.
4. Umożliwienie wglądu do dokumentacji archiwalnej będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce proszę ustalić z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej osobiście lub w rozmowie telefonicznej tel.(56 4724147).
5. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego  składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury) lub wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
6. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy we wniosku o wydanie dokumentacji zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wpisać dane osoby upoważnionej.
7. Wnioski można składać w miejscach ich pobrania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
8. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku lub w formie skanu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru (wzór stanowi załącznik nr 1).
IV. Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków Szpital pobiera opłatę:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie niepoważonej przez pacjenta po raz pierwszy.

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE KOPII/ODPISU/WYCIĄGU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(wersja PDF)

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE KOPII/ODPISU/WYCIĄGU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(wersja DOC)

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

I.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,

 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty,paszport.
4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.
5. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

II. Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w obecności kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

III. .Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie  wniosku pisemnego (załącznik nr 1) złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Wniosek można pobrać:

 • w sekretariacie Oddziału Szpitala, w którym pacjent przebywa /przebywał/,

 • w sekretariacie Dyrekcji Szpitala,

 • w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

 • na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

3. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z Koordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.
4. Umożliwienie wglądu do dokumentacji archiwalnej będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce proszę ustalić z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej osobiście lub w rozmowie telefonicznej tel.(56 4724147).
5. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego  składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (załącznik nr 1 do procedury).
6. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy we wniosku o wydanie dokumentacji zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wpisać dane osoby upoważnionej.
7. Wnioski można składać w miejscach ich pobrania od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.
8. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru (załącznik nr 1).
9. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za  potwierdzeniem  odbioru) na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem.

IV. Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 (na dzień 20 lutego 2012 r. 0,62 zł brutto za jedna stronę);

 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE KOPII/ODPISU/WYCIĄGU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Polityka cookie Przez używanie strony szpitalnml.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania tej strony. Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas, gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Do czego używamy ciasteczek? Strona szpitalnml.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować dostępne treści do Twoich oczekiwań i zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? Na szpitalnml.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. Rodzaje ciasteczek używanych na szpitalnml.pl konieczne do działania strony poprawiające wydajność poprawiające funkcjonalność Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? Nie, korzystając z tej strony nie otrzymasz ciasteczek pochodzących od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć? Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając pomocy lub instrukcji obsługi danej przeglądarki.

Zamknij