Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w celu podniesienia jakości usług oraz podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19

Informacje na temat realizacji projektu

SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w celu podniesienia jakości usług oraz podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działania 13.2. Ochrona zdrowia.
Projekt polega na doposażeniu Szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną (zakup tomografu komputerowego). Aparat tomograficzny 64 warstwowy ogólno-profilowy do badań rutynowych: angiograficznych, głowy, brzucha, płuc, ortopedii, całego ciała.
Głównym celem Projektu jest: podniesienie jakości opieki medycznej w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. w celu podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do diagnozowania – tomografu komputerowego (TK).
Cele szczegółowe Projektu:
– zwiększenie wykrywalności i zmniejszenie śmiertelności m.in. u dzieci przy wczesnej diagnostyce,
– podjęcie specjalistycznego leczenia pacjentów,
– zwiększenie skuteczności świadczeń opieki zdrowotnej,
– zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących na zabiegi,
– poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników,
– zaspokojenie potrzeb pacjentów, którzy do tej pory musieli wyjeżdżać do innych Szpitali, celem wykonania badań TK,
– szybsza diagnostyka i skrócenie czasu hospitalizacji,
– wyeliminowanie transportów między Szpitalnych.
Wartość ogółem: 1 973 042.85 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 973 042.85 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 676 889.12 zł
Procent dofinansowania: 84.99%